วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ

 รวม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  
1.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ 

     1.1 คำอธิบาย1-10 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ฉบับแก้ไข พ.ศ.2539
     1.2 ภาคผนวก 1-3 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ฉบับแก้ไข พ.ศ.2539
     1.3 ภาคผนวก 4 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ฉบับแก้ไข พ.ศ.2539

2.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒)ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น